Klauzula RODO

mokrosz_pion

Klauzula informacyjna RODO:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, dalej: RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest MOKROSZ Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Racibórz (47-400), ul. Arki Bożka 2 (dalej: Administrator).
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Administratorem elektronicznie pisząc na adres e-mail: rodo@mokrosz.pl lub pisemnie  pisząc na  adres siedziby Administratora podany w ust. 1.
 3. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane:
  a) w celu realizacji zawartej umowy, która wiąże Państwa z  Administratorem lub działań niezbędnych do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  b) ze względu na wymagania prawne, do których przestrzegania zobligowany jest Administrator
  (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  c) gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  d) w celu przedstawienia/złożenia oferty handlowej/technicznej w odpowiedzi na otrzymane od  Państwa zapytanie.
 4. Państwa dane mogą być przekazywane w celu realizacji działalności operacyjnej Administratora następującym odbiorcom danych:
  a) osobom upoważnionym przez Administratora tj. pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;
  b) podmiotom przetwarzającym, czyli podmiotom, z których Administrator korzysta przy przetwarzaniu Państwa danych;
  c) pozostałym odbiorcom danych, tj. organom publicznym w zakresie wynikającym z przepisów prawa, jak również kontrahentom i klientom  Administratora w zakresie niezbędnym do prawidłowej  współpracy.
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania określonego w ust. 3 i 4 powyżej, do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.
 6. Niniejszym informujemy, że Państwa dane nie będą profilowane oraz przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 7. Niniejszym, w granicach przewidzianych przepisami RODO, posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora:
  a) dostępu do swoich danych osobowych;
  b) sprostowania swoich danych osobowych;
  c) usunięcia swoich danych osobowych;
  d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
  e) cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
 8. Jednocześnie niezależnie od powyższego, posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemożność podjęcia kontaktu i uniemożliwi nawiązanie ewentualnej współpracy.
Close Menu